Puutarha- ja  rakennuspalvelut 

TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä on Kianni Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 pykälä) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.2.2019.                      

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Kianni Oy
Y-tunnus: 2821644-4
Osoite: Pättäränkatu 9
Postinumero: 60320
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Sähköpostiosoite: kianni@kianni.fi

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Yritys: Kianni Oy
Nimi: Marita Hietikko
Osoite: Pättäränkatu 9
Postinumero: 60320
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Sähköpostiosoite: marita@kianni.fi

 

REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn suostumukseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi / yrityksen ja yhteyshenkilön nimi sekä tarpeelliset yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), y-tunnus, asema organisaatiossa, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, profiili sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot rekisteripitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisterinpitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä, Cookies.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa ja on perusteltua käyttötarkoitusta varten. 

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta kaottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaisille https://tietosuoja.fi/etusivu

KIANNI OY